De algemene regels van de winactie

Algemene voorwaarden winactie (hierna “winactie“)

 

De omroeper en organisator van de winactie

 

 1. De omroeper en de organisator van de winactie „názov“ is het bedrijf Dedoles bv., Za Koníčkom 14, 902 01 Pezinok, Bedrijf ID: 46 706 305, ingeschreven in het Handelsregister van de Arrondissementsrechtbank Bratislava I, sectie bv, dossier nr.: 81976/B (hierna “Dedoles“ en/of de “Omroeper“ en/of de “Organisator“).
 2. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winacties, algemene voorwaarden voor deelname aan de winactie, rechten en verplichtingen van de deelnemers en regels voor het bepalen van de winnaars van de winactie. De volledige actievoorwaarden zijn beschikbaar op de website www.dedoles.nl (de website van de omroeper) en op de maatschappelijke zetel van de omroeper.
 3. Het doel van de wedstrijd is het promoten en stimuleren van de verkoop van Dedoles producten.
 4. De wedstrijd vindt plaats in Nederland.

Duur van de winactie

 

De looptijd van de winactie is vastgesteld voor de periode van dd.mm.rrrr 08.00 tot dd.mm.rrrr 16.00 uur. De trekking van de winnaars vindt plaats op dd.mm.rrrr om hh: mm.

 

 • Personen die aan de wedstrijd mogen deelnemen

 

Alleen personen ouder dan 18 jaar met een permanent verblijf in Nederland (hierna de "deelnemers"), die op de wedstrijddatum een bestelling via de e-shop van de omroeper op www.dedoles.nl plaatsen, mogen deelnemen. Iedereen die aan deze voorwaarden voldoet, komt automatisch in de trekking terecht. Er wordt 1 winnaar ( x winnaars) geloot.

Regels van de winactie

 

 1. Alleen personen die in het artikel III. van deze voorwaarden staan vermeld, kunnen aan de winactie deelnemen.
 2. Door deel te nemen aan de winactie gaat de deelnemer akkoord met de verwerking en bekendmaking van zijn of haar gegevens in overeenstemming met deze voorwaarden.
 3. Elke natuurlijke persoon die op het moment van de winactie overeenkomstig artikel II van deze voorwaarden voldoet aan alle in deze voorwaarden gestelde eisen voor deelname aan de winactie, wordt in de winactie opgenomen.

Prijs in de winactie

 

 1. Winnaar van de winactie wint ..................... (1 winnaar). De winnaar van de winactie kan 1 van de volgende prijzen ontvangen: ..................
 2. De prijs werd door de organisator van de wedstrijd uitgereikt.
 3. De prijzen van de winacties zijn niet afdwingbaar door de rechtbanken.
 4. De prijs is niet inwisselbaar voor geld.

Kennisgeving van de prijs

 

 1. De omroeper zal de naam van één winnaar bekendmaken door een kennisgeving ........................
 2. De winnaar wordt ook schriftelijk (sms en/of e-mail) gecontacteerd, waarop de winnaar binnen 48 uur moet reageren. Als de winnaar niet binnen 48 uur op de kennisgeving reageert, behoudt de organisator zich het recht voor om een nieuwe trekking te doen om de prijs door te geven aan de volgende winnaar.
 3. Prijzen in natura van meer dan € 350 inclusief BTW, voor het gedeelte boven € 350 inclusief BTW, zijn overeenkomstig de wet op de loonbelasting, als gewijzigd, onderworpen aan de inkomstenbelasting. De winnaar draagt de enige verantwoordelijkheid voor de winstbelasting. De omroeper is verplicht om de winnaar binnen 30 dagen na de kennisgeving van de uitslag van de wedstrijd op de hoogte te stellen van het bedrag van de prijs. De omroeper zal de deelnemers aan de winactie niet vergoeden voor de kosten die verbonden zijn aan hun prijs in de winactie.

 

 • Prijsuitreiking

 

 1. De winnaar is verplicht om de organisator van de winactie de nodige medewerking te verlenen om zijn winst te overhandigen. Bij het bereiken van de winnaar heeft de organisator het recht om de toestemming van de winnaar te vragen voor de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot naam, e-mail, telefoonnummer, adres voor publicatie, evenals voor de overhandiging en de levering van de prijs.
 2. Het verstrekken van dergelijke informatie over de winnaar is vrijwillig, maar als dergelijke informatie niet wordt verstrekt, wordt de winnaar geacht niet de nodige medewerking te hebben verleend voor het overhandigen van de prijs. De gegevens van de winnaar worden door de organisator verwerkt voor een periode van maximaal 1 jaar vanaf de datum van verstrekking.
 3. Door het verstrekken van bovengenoemde gegevens geeft de winnaar toestemming aan de organisator om deze gegevens te verwerken en te publiceren in de mate van de naam en voornaam (of FB-naam) in de gepubliceerde lijst van winnaars.

 

 • Verlies van het recht op prijs

 

Als de winnaar niet voldoet aan de Algemene Voorwaarden van de winactie, verliest de winnaar het recht op de prijs.

Belangrijke voorwaarden van de winactie

 

 1. De organisator van de winactie heeft het recht om de regels van de winactie eenzijdig te wijzigen zonder enige vergoeding tijdens de duur ervan, om de promotie in te korten, uit te stellen, op te schorten of te annuleren.
 2. Tegelijkertijd behoudt de omroeper zich het recht voor om de regelmatigheid van de deelname van individuele deelnemers te beoordelen, evenals het recht om een deelnemer uit te sluiten van de winactie als het vermoeden bestaat dat de resultaten van de winactie worden gemanipuleerd of beïnvloed.
 3. Deelname aan de winactie of de winst kan niet met juridische middelen worden afgedwongen of op andere wijze in geld worden betaald.
 4. Eventuele bezwaren tegen het verloop van de winactie kunnen binnen 3 werkdagen na afloop van de winactie schriftelijk worden ingediend bij de organisator op het in deze voorwaarden vermelde postadres. Bezwaren die later worden ingediend, worden niet in aanmerking genomen.
 5. Personen die niet aan de eisen van de winactie voldoen of de regels overtreden, worden niet in de winactie opgenomen.
 6. Bovendien is de organisator niet aansprakelijk voor de levering van een bericht over de prijs.
 7. Uitgesloten van de winactie zijn alle medewerkers van de winactieorganisator, hun naasten en andere samenwerkende natuurlijke of rechtspersonen die aan de wedstrijd deelnemen, met inbegrip van hun medewerkers, hun naasten en de naasten van hun medewerkers. Als een van deze personen een winnaar wordt, kan hij/zij geen prijs ontvangen die verbeurd wordt verklaard ten gunste van de organisator van de wedstrijd.

Bescherming van persoonsgegevens

 

 1. De deelnemer aan de winactie erkent dat de toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens door vrijwillige deelname aan de winactie wordt gegeven aan de organisator van de winactie in overeenstemming met de wet nr. 18/2018 van het Staatsblad van de Slowaakse republiek betreffende de bescherming van de persoonsgegevens zoals gewijzigd (hierna de "Wet bescherming persoonsgegevens" genoemd) en overeenkomstig Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna "de verordening" genoemd), voor zover de identificatie- en contactgegevens voor de duur van de winactie en de evaluatie van de winactie, maximaal voor (1) jaar vanaf de datum van de sluiting van de winactie.
 2. Door deel te nemen aan de winactie verklaart de deelnemer zich bewust te zijn van zijn rechten op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming.
 3. De informatieverplichtingen, overeenkomstig artikel 13 van de verordening worden vervuld door de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens die op de website van de omroeper (www.dedoles.nl) zijn gepubliceerd.
 4. De verstrekking van persoonsgegevens is vrijwillig. Er is geen grensoverschrijdende overdracht naar derde landen mogelijk.
 5. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt op basis van speciale voorschriften, zoals het belastingkantoor of de Slowaakse handelsinspectie.
 6. De deelnemer aan de wedstrijd heeft het recht om zijn toestemming schriftelijk op te zeggen op het adres van de maatschappelijke zetel van de organisator of in persoon, anders vervalt de toestemming na 1 jaar.

Slotbepalingen

 

 1. Door deel te nemen aan de winactie gaat elke deelnemer akkoord met de regels van de winactie zoals vastgelegd in deze voorwaarden. Tegelijkertijd bevestigt elke deelnemer dat hij/zij kennis heeft genomen van deze voorwaarden.
 2. In het geval van twijfel over de naleving van het reglement van de winactie beslist de organisator over de verdere procedure. Tegelijkertijd behoudt de organisator zich het recht voor om deze voorwaarden en/of het reglement van de winactie na de aankondiging te wijzigen.
 3. Deze voorwaarden kunnen alleen worden gewijzigd door de schriftelijke wijziging van deze voorwaarden of door de publicatie van nieuwe voorwaarden, die de oude voorwaarden volledig zullen vervangen.
 4. De winactie wordt georganiseerd als een promotionele winactie in de zin van § 4 hoofdstuk 6 van de Wet nr. 30/2019 van het Staatsblad van de Slowaakse Republiek betreffende gokken en de wijziging van bepaalde wetten, zoals gewijzigd, en vormt geen gokspel.
 5. Noch de winnende actie, noch deze voorwaarden vormen een openbaar voorstel voor het sluiten van een contract in de zin van § 276 e.v. van de Wet nr. 513/1991 van het Wetboek van Koophandel van de Slowaakse Republiek, als gewijzigd, of een openbare verbintenis overeenkomstig § 850 e.v. van de Wet nr. 40/1964 van het Burgerlijk Wetboek van de Slowaakse Republiek, zoals gewijzigd.
 6. Deze voorwaarden treden in werking op de dag dat de wettelijke vertegenwoordiger van de omroeper van de winactie ze ondertekent.